glatt barn i skolmiljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper ett material för lärare till elever i årskurs F till 3 för att fånga upp elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter som en del av läsa-skriva-räkna-garantin. Paketet ska göra det lättare för lärare att ta del av aktuell forskning om undervisning och stödinsatser. 

Med läsa-skriva-räkna-garantin som började gälla den 1 juli 2019, ska alla elevers språkliga och matematiska förutsättningar kartläggas redan i förskoleklassen. Syftet är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov – rätt stöd i rätt tid.

Garantin består av tre moment: kartläggning, åtgärd och uppföljning.

Kartläggning

  • Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen. Kartläggningen/screeningen är obligatorisk.
  • Kartläggningen i förskoleklass, följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre.

Åtgärder

  • Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in ”skyndsamt”.
  • Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet.

Uppföljning

  • Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare.

Klicka här för att komma till SPSMs webbplats där du hittar studiematerialet!